தொடர்பில் இருங்கள்

Plantix Agritech India Pvt. Ltd.

2nd Floor, 290-291, PU4, Scheme No. 54,
Behind Malhar Mega Mall, Vijay Nagar,
Indore, Madhya Pradesh, 452010, India

96300 09201