தொடர்புக்கு

தொழில்நுட்பம் குறித்த கேள்விகள் உள்ளனவா? எங்களது ஆதரவுக் குழுவை அணுகுங்கள்!

WhatsApp வழியாக எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது விரைவு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

Plantix Agritech India Pvt. Ltd.

Skye Earth Corporate Tower
16th floor, 105, AB Rd, Sector C,
Slice 5, Part II, Shalimar Township,
Indore, Madhya Pradesh, 452011, India